top of page

Vilken påverkan har det autonoma nervsystemet för beslutsfattande?


Forskningen visar att förekomsten av kronisk stress hos företagsledare, chefer och verkställande direktörer är särskilt utbredd. Detta tillstånd kan leda till att flera psykiska och fysiska hälsoproblem minskar medarbetarnas effektivitet och därmed påverkar organisationens prestation och beslutstagande. Den adaptiva stressreaktionen innebär en ökning av hjärtfrekvensen och indikerar beredskap att reagera på stressfakorer. Om det inte räcker till så aktiveras det automnoma nervsystemet (ANS) och hypotalamus-hypofys-binjureaxeln. Dessa reaktioner förändrar ciruklation, metabolism, inlärning och minne så att individer kan reagera på kraven (det som skapar denna stress).


Den återkommande och okontrollerade aktiveringen av HPA-axeln* och ANS (som finns vid kronisk stress) kan leda till utvecklingen av en rad patologiska tillstånd som sträcker sig från sömnlöshet och högt blodtryck till trötthet och hjärtsjukdomar.


Stress finns på jobbet när det finns höga krav (dyker ofta upp i form av tidspress eller arbetsbelastning) och låg kontroll (ofta i kombination med monotoni).  Det finns olika typer av stressexponeringar, som t ex:


– Höga krav  och hög kontroll (aktiva jobb)

– Låga krav och låg kontroll (passiva jobb)

– Låga krav och hög kontroll (lågbelastningsjobb)

– Höga krav och låg kontroll (jobb med hög belastning)

– Socialt isolerade jobb, med höga krav och låg kontroll


Beslutsfattande är en av de mest avgörande kognitiva processerna i det dagliga livet, oavsett vad man gör, men extra kännbart för dem som är i en beslutsfattande roll på arbetet. Varje dag behöver vi ta mängder av beslut genom olika valmöjligheter. Företag behöver tillgång till förmågor som kan ta flexibelt beslutsfattande till enkla och mer komplexa beslut, samt övervaka de kritiska moment för beslutsfattande. Vissa val görs utifrån en tydligt och fullständig informaion, medan vid andra tillfällen finns inte all information. Beslut behöver fattas utifrån t ex trender och marknadsanalyser. Att kunna ta ett snabbt, flexibelt beslut utifrån problem, kriser eller hot kräver en integration mellan hjärna och kropp. Forskningen får fler och fler bevis på att det autonoma nervsystemet kan påverka kognitiva prestationer.


Bra beslutsfattare har hög kognetiv prestation samt en utvecklad empatisk förmåga. De tidigare erfarenheter individer bär med sig genom livet, samt i nuet och tankar om framtiden har en påverkan på beslutsfattandet. Även företagskulturen har en stor påverkan på beslutsfattande.


Att ge beslutsfattare, chefer, de rätta verktygen bidrar till kloka affärer, långsiktig hållbarhet, säkerhet och kan bidra till en högre grad av innovation. Goda beslutsfattare har en jämnare HRV och viloläge under uppgiften. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är ett mått på ditt autonoma nervsystem. HRV ger en värdefull insikt hur ditt fysiologiska system svarar på olika situationer. Det är ett fönster där du kan titta på en aktivitet som sker i det autonoma nervsystemet.

HRV vid olika känslor

Ditt nervsystems mål är att hålla dig säker och vid liv. Det är dess jobb. Vårt nervsystem har utvecklats från våra grottboende dagar när världen var full av fara. Även om världen inte är lika farlig, fungerar vårt nervsystem fortfarande så. När du fattar beslut utifrån stress, kan de baseras på "fly-fäkta"eller att du stänger av. Då har du inte tillgång till den kognetiva delen av hjärnan på samma sätt. Det finns en risk att fel beslut fattas utifrån stress istället för en kropp i balans och lugn ro. Hur är din erfarenhet av att fatta beslut ifrån stress och från balans


Hur vet vi då när stressystemet är igång?

Jag arbetar med ett mätbart verktyg som också synliggör ditt autonoma nervsystem. Du kommer att få en bild över ditt inre mående vid t ex situationer som skapar press och stress. Och jämföra det med när systemet är i lugn och ro. Genom HRV coaching lär du dig att känna igen dina fysiska tecken på stress. Du får tekniker för att hålla balans i olika situationer.


Det är som att vår kropp har en intern rökdetektor som söker efter säkerhet och fara, 95% av detta märker du inte medvetet. Det är inte vår hjärna, det är vår kropp.

Information som samlas in får vårt nervsystems "växel":

– Mobilisera kroppen för åtgärder mot hot och fara (kamp eller flykt)

– Det lugnande systemet verkar mycket långsammare.


Dessa system arbetar tillsammans för att hantera kroppens reaktioner. Om du står inför ett hot kommer flykt- eller kampsvaret snabbt att mobilisera din kropp att agera. När hotet har passerat kommer det lugnande systemet att börja dämpa dessa reaktioner och återställa din kropp till sitt normala tillstånd. Detta händer med stress varje dag, även när våra liv inte är i fara.


*HPA-axeln består av hypotalamus, hypofysen och binjurarna. En kaskad av hormonella förändringar uppstår som leder till att kortisol utsöndras. När stressen går över stänger HPA-axeln av kortisolproduktionen och kroppen kan vila. Men vid konstant eller kronisk stress sätts HPA-axelns normala funktion ur spel.

 

mina tjänster

Jag arbetar med att ge företag, organisationer, individer och föreningar olika verktyg för att arbeta med stresshantering. Det är mätbart och vetenskapligt förankrat. Du kan välja mellan en paketlösning som stärker ditt företag under en längre tid eller kortare insatser som t ex föreläsningar och workshops.


  • Genom HRV träning kan mina klienter både mäta & träna andningens förmåga att öka och sänka pulsen för att lära kroppen hantera stress, skapa mer fokus och återhämtning. Genom andningen lär vi att hantera stress och pressade situationer. Jag använder de bästa sensorerna med högst kvalitet.

  • Jag ger verktyg för att mäta och följa upp stress konkret på t ex dagliga pulsmöten

  • Föreläsningar för att på djupet förstå stressmekanismer för att kunna förebygga med rätt åtgärder

  • Workshops för att praktiskt lära sig förstå när stress uppkommer individuellt och hur det ser ut i gruppen

  • Chefscoaching

  • Mentorskap för chefer

  • Prestera & må bättre på samma gång

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page